Tharu - Nepali Dictionary() वि.वो. ओइ
ऐकेठाम (१ २ ३) / एकेजिगा () ना. एकै ठाउँमा मिसाइएको अवस्था; एकै ठाउँ (sem. dom. 7.5.3 - मिसाउनु)
ऐगला () क्रि.वि. अगाडि (syn: अगा; आगु; अगारी; अगे; पहले; अगिला)
ऐचापैचा (१ २ ३ ४) क्रि.वि. पैँचो (syn: साफठी; पैंचा; पैंचापैंची; माङचाङ)
ऐठ-- (१ २ ३ ४) क्रि. बटार्नु (syn: यैठ--; ओझर--; गोगुरिया--; गोटया--; मचार--) (sem. dom. 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 8.2.7.1 - कसिएको, 3.5.1.4.3 - अभिवादन गर्नु, 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु)
ऐतेक्रि.वि. यहाँ
ऐन (१ २ ३ ४) ना. ऐन (sem. dom. 4.6.4 - नियम)
ऐनकानुन (१ २ ३ ४) ना. ऐन कानून (sem. dom. 4.7 - कानून)
ऐपारवैपार (१ ३) / इपारउपार () / इपार से उपार ( ) क्रि.वि. वारीबाट पारी (sem. dom. 8.5.1.6 - पारी)
ऐया (१ २ ३ ४) वि.वो. ऐया!; पिडाको आवाज (sem. dom. 2.5.6.1 - पीडा)
ऐलफैल (१ २ ३ ४) वि. फराकिलो (sem. dom. 3.3.1.1 - उदेश्‍य, लक्ष्‍य)
ऐसुकिरिसट (२ ३ ४) ना. येशु ख्रिष्ट (sem. dom. 4.9.7.2 - ईसाई धर्म)
ऐहनङ (१ २) / ऐहने () / ऐसही () वि. यस्तै (sem. dom. 9.6.1.1 - र, पनि)
ऐहैसुकुन () / अहिठाम () / इजिगे () ना. यही ठाउँ (sem. dom. 8.5 - स्‍थान)