Tharu - Nepali Dictionaryओइ- (२ ४) वि. अर्को
ओइसनके () वि. उस्तै
ओइसने () वि. उस्तै
ओइसने-ओइसने (३ ४) सर्व. उस्तै-उस्तै (syn: वोहिनङ; वैहनङ; वहैना; वहने; लखा; तैहनंगे; ढवक; ओहिनङ; ओहिने-ओहिने; ओहिरेङ-ओहिरेङ) (sem. dom. 2.3.1.8 - रुपरंग)
ओइसे (३ ४) वि. त्यसो (syn: उहरेङग; ओना)
ओकर (१ २ ३ ४) / येकर ( ) / अकर () सर्व. उस्को; अरुको (sem. dom. 9.1.3 - चिज वा वस्तु, 9.2.3 - सर्वनामहरू, 9.1 - सामान्‍य शब्‍दहरू, 9.6.1.1 - र, पनि, 9.5.3.1 - (कर्मको) फाइदा)
ओकरमन (१ २ ३) / ओकरामन () ना. उस्को मन
ओकरलखा (२ ४) / ओकरेजेखा () / ओकरेलेखा ( ) वि. उस्को जस्तो (syn: ओकरेजखा; उकरेलखा) (sem. dom. 8.3.5.2.1 - उस्‍तै)
ओकरसिया () सर्व. उनीहरूको (syn: ओकरौरके)
ओकरा (१ २ ३ ४) सर्व. उसलाई (sem. dom. 9.2.3 - सर्वनामहरू, 4.8.2.3 - हमला, 7.3.3.3 - पठाउनु)
ओकरेजखा (२ ३) / ओकरेजैसन () वि. उ जस्तै (syn: उकरेलखा; ओकरलखा) (sem. dom. 9.6.2.3 - अन्तरसम्वन्धसँग सहभागी सम्‍बन्‍धहरू)
ओकरौरके () / ओकरासबके () / ओकनिसब () / ओकनिके () सर्व. उनीहरू; वहाँहरू (syn: ओकरसिया) (sem. dom. 9.2.3 - सर्वनामहरू, 9.5.3.1 - (कर्मको) फाइदा)
ओकाडोका () ना. बच्‍चाहरुले खेल्ने एक प्रकारको खेल
ओकार-- () क्रि. वाकवाक गर्नु छाड्नु
ओकासी () ना. रुघाखोकी (syn: सरदी-खोकी; सरदी; ठैंर) (sem. dom. 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू)
ओकिल () ना. वकिल
ओकी () / ओकारी () ना. वाकवाक; छाद् (syn: उल्‍टी; बोकर; बोकरनी; वोकाठी; वोकवोकी)
ओखर (नेपाली आगन्तुक शब्द) ना. ओखर (sem. dom. 1.5.1 - रूख, 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना)
ओगर-- () / अगोर-- ( ) क्रि. कुर्नु (syn: रुक--; थाम--; थम--; ठहर--; अगोड़--; परख--; cf: ढुकुवा) (sem. dom. 6.3.1.6 - बिरालो)
ओगरवाह (२ ४) / ओलारी () / रखवरिया ( ) ना. कुरुवा; कुर्ने मानिस; रुङ्ने मानिस (sem. dom. 2.5.7 - रोग उपचार, 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु))
ओगरा-समरा () ना. सुरक्षा (syn: सुरक्‍छा; बचवा; बचा) (sem. dom. 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु))
ओङठ-- (१ २ ३ ४) क्रि. अडेस लाग्नु; ढल्कनु (syn: ओङहर--) (sem. dom. 7.1.3 - ढल्‍कनु)
ओङठी (१ २ ३) / ओठङ () ना. अडेस; अडिएर (sem. dom. 7.1.2 - बस्‍नु)
ओङहर-- () / ओङहरा-- () क्रि. ढल्किनु (ओछयानमा); पल्टिनु (syn: ओङठ--) (sem. dom. 7.1.3 - ढल्‍कनु, 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु, 2.4.4 - थाकेको, 5.7 - सुत्‍नु)
ओछ (२ ३) / ओसा ( ) / छान्‍ही ( ) ना. छानोको छेउको भाग (syn: सिपड)