Tharu - Nepali Dictionaryघघरा (१ २ ३ ४) ना. फ्रकड; घाँघरड; शरीरको तल्‍लो भागमा लगाउने रङ्गीचङ्गी कपडा (sem. dom. 5.3.2 - महिलाहरूको लुगाफाटा, 5.3.5 - बिशेष मानिसको निम्‍ति लुगा)
घघरी (१ २) / गिटटी () / गगरी () ना. गिट्टी; सानो मसिनो ढुंगा (sem. dom. 1.2.2.1 - माटो, मैला)
घचघच () अनु. लगतै लगतै
घचनाइर () / घचनेड़ () / बकनाइर () / भकचोन्‍हा ( ) वि. अप्डेरो; लठेप्रो; तल्‍लो स्तरको गाली (syn: बकलेल; अनुहुथुवा; निरबुधिया; बुरलेल) (sem. dom. 2.3.1.8.2 - नराम्रो, 3.3.3.2 - सल्‍लाह, 3.5.5 - मूर्ख बोली)
घचपच () क्रि.वि. अलमल (syn: लटरपटर; लटकी; अलमल; गरबरहा)
घचलेलहा (१ २) वि. बेसुरा (syn: बेसुरहा; अनसुराह; असुर) (sem. dom. 2.3.1.8.2 - नराम्रो)
घचेट-- (२ ३ ४) / घिसिया () क्रि. घचेट्नु (syn: धकल--) (sem. dom. 7.3.3 - कतै लानु)
घट-- (१ २ ३ ४) क्रि. कम हुँदै जानु; घट्नु (syn: सिकुरल--; घोकच--; कोंकर--; चोकट--; सटक--) (sem. dom. 8.1.7.2 - कमी हुनु, 8.1.4.3 - घट्‌नु, 8.2.1 - सानो)
घटगर () वि. सुरिलो (syn: सुरगर; जतगर; पतरेसोर; सुर-तान) (sem. dom. 2.3.2.3 - आवाजको किसिम)
घटघट (१ २ ३ ४) / घटगर ( ) / ढकढक्याके () अनु. पानी पिउँदाको आवाज (sem. dom. 5.2.2.7 - पिउनु, 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द), 2.3.2.3 - आवाजको किसिम)
घटना (१ २ ३ ४) ना. घटना (sem. dom. 3.4.2.4 - डराउनु, 2.6.6.1 - मार्नु)
घटनी (१ २) / दल घटनी () / दलघोटनी () / घोटनी ( ) ना. घोट्ने सामान; दाल घोट्ने (sem. dom. 5.2.1.3 - पकाउने उपकरणहरू)
घटनेघटना (१ २ ३ ४)
घटबढ (१ २ ४) / घटबर () वि. घटी बढी (sem. dom. 2.5.6.1 - पीडा)
घटलबहरल (२ ३ ४) / घटलबड़ल () वि. कमबेसी; घटीबढी (sem. dom. 2.5.6.1 - पीडा, 9.3.1 - अक्षांस)
घटा (१ ३ ४) / घाटा () ना. बेफाइदा; नोक्सान; घाटा; कम (sem. dom. 6.8.2.3 - धन गुमाउनु, 6.1.3.4 - फाइदा, 8.1.2.3 - घटाउ)
घटा-- (१ २ ३ ४) क्रि. घटाउनु (sem. dom. 8.1.2.3 - घटाउ, 8.1.2.1 - गणित, 9.3.1.4 - सानो मात्रा (लाई))
घटाघोर (१ ४) वि. धुम्म (sem. dom. 1.1.3.2 - बादल)
घटिबेसी (१ २ ३ ४) वि. धेरथोर (sem. dom. 9.3.1 - अक्षांस)
घटियाँ (१ २ ३ ४) वि. घटिया (sem. dom. 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 4.7.9.2 - अनुचित)
घटुवा (१ ४) / घटा () ना. घटाउने काम (sem. dom. 4.7.7.2 - जरिमाना)
घडी (१ २ ३ ४) ना. घडी (sem. dom. 4.2.6.2 - खेलहरू, 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१))
घतयल (१ २) / घतियल () / घतहा () वि. अल्छी (syn: कोढिया; घता) (sem. dom. 4.3.3.2 - ध्‍यान नदिनु)
घता () / घथाह ( ) वि. कोढी; अल्छी (syn: कोढिया; घतयल) (sem. dom. 3.2.5.1.1 - भरोसा)
घताह () वि. अटेरी