Tharu - Nepali Dictionaryङटी () ना. खुकुरी र बिँडको भाग