Tharu - Nepali Dictionaryछँ () / होलै () / भेलै () वि.वो. भयो (sem. dom. 3.3.2.2 - केही गर्नलाई अस्‍वीकार गर्नु)
छंक (१ २) / खोँटिला () ना. नाकमा लगाउने सुनको गहना; फुली (syn: छौक; फुलिया; खुटला) (sem. dom. 5.4.1 - गहना)
छकछका-- (१ २) क्रि. छक्‍क पर्नु (syn: छकपर--; अचरज--) (sem. dom. 4.2.8.1 - गम्‍भीर)
छकपर-- (१ २ ३) क्रि. छक्‍क पर्नु (syn: छकछका--; अचरज--) (sem. dom. 3.4.1.3 - अचम्‍म)
छका-- (१ २ ३ ४) क्रि. छकाउनु; छलकपट गर्नु (sem. dom. 4.3.5.5 - छल गर्नु)
छकित (१ २) / छक () / चकित ( ) ना. आश्चर्य (syn: छक्‍क; दङ; अकमक्‍क; जिल्‍ल; अजगुत; अतरज; अनहेर; अचम) (sem. dom. 9.4.4.6 - अनिश्‍चय, 3.4.2.1.7 - धक्‍का)
छकोनियाँ (२ ३ ४) / छोकोनियाँ () / छवकोनिया () वि. ६ कुना (sem. dom. 8.1.1.7 - अंक श्रृंखला वा क्रमबद्ध)
छक्‍क (१ २ ३ ४) क्रि.वि. छक्‍क; आश्चर्य (syn: दङ; अकमक्‍क; जिल्‍ल; अजगुत; अतरज; अनहेर; अचम; छकित) (sem. dom. 3.4.1.3 - अचम्‍म, 8.3.5.3.3 - अद्वितीय वस्‍तु, 4.9.4 - परोपकारी अलौकिक शक्ति, 3.4.2.1.7 - धक्‍का, 8.3.5.3.4 - अनौठो, 3.2.4.3 - रहस्‍यात्मक)
छगरा () / मुनमुन () / पठरु () ना. पाठा (syn: थुमा; पठरु) (sem. dom. 6.3.1.3 - बाख्रा)
छङछङ () / फरिस () / सफा () क्रि.वि. छर्लङ्ग (sem. dom. 2.3.1.5 - देख्‍न सकिने, 2.3.1.6 - पारदर्शी)
छज-- (१ २ ३) क्रि. सुहाउनु (syn: सुहा--; सोहा--) (sem. dom. 2.3.1.8 - रुपरंग)
छट-- (१ २ ३) क्रि. छाँट्नु; छुट्नु (syn: छाट--) (sem. dom. 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 2.1.1.4 - मुख)
छटक-- (१ २ ४) क्रि. चम्किनु (syn: चमक--; फुरफुरे--) (sem. dom. 3.5.7.4 - प्रकाशित गर्नु, 8.3.3.1 - चम्‍कनु, 2.3.1.7 - प्रतिबिम्‍बित हुनु, ऐना)
छटके-- (१ २) क्रि. बेग्ला बेग्लै हुनु (cf: अलगे--; भिनहो--) (sem. dom. 5.5.2 - आगो जोगाउनु)
छटछट (१ २) / चम्‍कौवा ( ) / चम्‍कदार () वि. टलक्‍क टलक (sem. dom. 5.4.4 - दाँतलाई ध्‍यान राख्‍नु)
छटपटहा (३ ४) वि. चन्चले
छटपटा-- (१ २ ३ ४) क्रि. छटपटाउनु (syn: धरफरा--; syn: झरपटा--) (sem. dom. 3.4.1.4.1 - उत्तेजित, 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम, 2.6.3.4 - सुत्‍केरी व्‍यथा, बेथा, 3.4.2.1.6 - अशान्त हुनु)
छटपटिया (१ २ ३ ४) वि. छटपटे; छटपट गर्ने (sem. dom. 4.3.1.5.1 - अधिर, धैर्य नभएको)
छटपटी (३ ४) ना. छटपटी (sem. dom. 3.2.7.2 - निराश)
छटा () / छिटा () / सटा () / सता () ना. ढकी (परेवा राख्ने गुँड वा झुन्ड्याउने ढकी); गुँड (sem. dom. 1.6.5 - पशुको घरहरू, 6.3.6 - घरेलु पंक्षी पाल्‍नु, 1.6.3.1 - अण्‍डा)
छटा-- (१ ३) / साँट () क्रि. छँटाउनु; छाँट्नु (sem. dom. 5.4.3.5 - केश कटाइ)
छटु (१ २ ३ ४) वि. छट्टू; चलाख (sem. dom. 4.3.5.5 - छल गर्नु, 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला))
छट्‍क-- (१ २) क्रि. चम्किनु; भाग्नु
छट्‍पट्‍ (१ २ ३ ४) क्रि.वि. माहुरमाहुर (sem. dom. 5.7.3 - बिँउझनु)
छठम (१ २ ३) / छठवाँ () सङ्. छैटौँ (sem. dom. 8.1.1.2 - क्रमसूचक अङ्कहरू)