Tharu - Nepali Dictionaryझइर () / थुनी () ना. झरी (sem. dom. 7.2.2.5.1 - झर्नु) ना. टाटीलाई नढकाउन प्रयोग गरिने काठ (syn: ठेकना) (sem. dom. 6.2.5.4 - विरुवा उत्‍पादन गर्नु)
झकझक (१ २ ३ ४) वि. कुनै बस्तु टल्कँदा को अवस्था; झिलमिल; चम्किलो (sem. dom. 8.3.8 - सिंगारिएको, 8.3.2.1 - चिल्‍लो, 2.3.1.6 - पारदर्शी)
झकझकिया (१ २ ३ ४) वि. चम्किलो (sem. dom. 4.3.6.2 - असल आचरण भएको, क्रमबद्ध)
झकमक (१ २ ३ ४) वि. प्रकाशमय; चिटिक्‍क (syn: झकमकिया) (sem. dom. 1.1.1.2 - तारा)
झकमकिया (१ २ ४) क्रि.वि. चिटिक्‍क (syn: झकमक) (sem. dom. 5.4.2 - सौन्दर्य-प्रसाधन (श्रृङ्गार सामाग्रीहरू))
झकाझक (१ २ ३ ४) वि. चम्किरहेको
झख-- (१ २ ३ ४) क्रि. मन सानो हुनु (sem. dom. 2.4 - शरीरको स्‍थिति)
झखरमुरी () / झथरमुड़ी () / सिङारपटार () वि. जिङ्ग्रिङ्ग; जिरिङ्ग (syn: सिङारपटार) (sem. dom. 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु)
झंखरल (२ ३ ४) ना. सिद्धिने बेलाको अवस्था; निन्याउरो अवस्था (syn: झखल) (sem. dom. 3.4.1.4.5 - उदासीन)
झखल () ना. सिद्धिने बेलाको अवस्था; निन्याउरो अवस्था (syn: झंखरल)
झखा-- (१ २) / झखार () क्रि. फलफूल अथवा बोटबिरुवा झारेको अवस्था; झार्नु
झगडालु (२ ३) / जगड़िया () / झगरहबी () / झगराहिन () / झगरिया () वि. झगडालु (syn: लड़ैकरा; झगैरिया) (sem. dom. 3.5.1.6.2 - झगडा)
झगराझाटी (२ ४) / झगडाझाँटी () / झगरा () ना. झगडा (sem. dom. 4.3.4.3.1 - प्रतियोगी हुनु, 4.1.6.1 - अमैत्रिक)
झगराह (३ ४) / झगडा () / झगरा () ना. झगडा (sem. dom. 4.4.4.8 - जोखिम, 3.2.5.4.2 - बिरोध गर्नु, 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु, 3.5.1.1.1 - कराउनु, 4.8.4.8.1 - झगडा रोक्‍नु, 9.6.2.5.2 - बिनाकारण, 4.1.6.1 - अमैत्रिक, 3.5.1.4 - अरूहरूसित बोल्‍नु)
झगैरिया () / झगड़िया () / झगरिया () वि. झगडालु (syn: लड़ैकरा; झगडालु) (sem. dom. 3.5.1.6.2 - झगडा)
झङखार (१ २ ३ ४) वि. पाको उमेरको (sem. dom. 8.4.6.5.2 - बुढो)
झङा (१ २ ३ ४) ना. खड्कुँलो (sem. dom. 5.2.1.3 - पकाउने उपकरणहरू)
झटक-- (१ २ ३ ४) क्रि. झट्कार्नु; दुब्लाउनु (sem. dom. 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु)
झटक-- (३ ४) क्रि. झडकिनु
झटक-फटक (२ ३ ४) अनु. नाङ्लोमा निफन्‍ने विधि (sem. dom. 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु)
झटकके () क्रि.वि. छिटो हिँडिने अवस्था
झटके (२ ३) / झटसे ( ) क्रि.वि. तुरुन्तै (sem. dom. 8.4.6.4.4 - तुरुन्तै)
झटझट (१ २ ४) / हालिहाली ( ) क्रि.वि. छुट्टो-छुट्टो; छिटो छिटो (sem. dom. 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु, 6.1.2.6.1 - प्रयोगको लागि केही कुरा तयार गर्नु)
झटझट (१ २ ३ ४) / झटपट ( ) क्रि.वि. छिटो छिटो; चाड-चाँडो; छिटो; चाँडो (sem. dom. 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु, 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु, 6 - काम र पेशा, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु, 2.4.1 - बलियो, 8.4.5.3.1 - चाँडो, 6.1.2.6.1 - प्रयोगको लागि केही कुरा तयार गर्नु)
झटनी (१ २ ३) ना. कोर्ने बस्तु; झार्ने बस्तु (sem. dom. 6.2.6 - खेती विधि, 5.4.3.2 - केश बाट्‌नु)