Tharu - Nepali Dictionaryदक्छ (१ २ ३ ४) / दकछ ( ) वि. योग्य (sem. dom. 8.3.7.9 - महत्‍व)
दख () / दरब ( ) ना. द्रब्य (sem. dom. 9.1.3.1 - भौतिक, अभौतिक)
दखल (२ ३ ४) / देख्‌ल () ना. दखल; बाधा; अडचन; आघात (sem. dom. 7.7 - शारीरिक धक्‍का, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु)
दखिन पुरब () ना. दक्षिण-पूर्व
दखिन भाग (१ २ ४) ना. दक्षिण दिशा (sem. dom. 1.2 - संसार)
दखिनपुरु (१ २) / दखिनपुरुब ( ) ना. दक्षिण-पूर्व (sem. dom. 8.5.2.8 - उत्तर, दक्षिण,पूर्ब, पश्‍चिम)
दखिनवरिया () / दखिनमहर () / दखिन () / दखिनवारी () ना. दक्षिण (sem. dom. 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु)
दगरिन () / गौदारनी ( ) ना. सुँडेनी (cf: डगरेन) (sem. dom. 2.6.3.5 - जन्‍माउन मद्दत गर्नु)
दगाहा () वि. दाग लागेको
दगि () वि. दाग लागेको
दगुर-- (१ २ ३ ४) क्रि. दौडनु (syn: दौर--)
दग्‍घा () वि. दाग लागेको
दग्हा () वि. दाग लागेको
दङ (२ ३ ४) क्रि.वि. दङ्ग; छक्‍क (syn: छक्‍क; अकमक्‍क; जिल्‍ल; अजगुत; अतरज; अनहेर; अचम; छकित) (sem. dom. 3.4.1.3 - अचम्‍म, 3.4.2.1.7 - धक्‍का)
दङ (१ २) / केआरी () ना. ब्याड (syn: दबन) (sem. dom. 6.2.1.2.1 - आलु उपार्जन)
दङरौरा (१ २ ४) ना. दङ गोरा (sem. dom. 9.7.1.2 - पारिवारिक नामहरू)
दछिन (१ २) / दखिन ( ) ना. दक्षिण (sem. dom. 8.5.2.8 - उत्तर, दक्षिण,पूर्ब, पश्‍चिम)
दछिना (१ २ ३ ४) ना. दान (sem. dom. 3.3.5 - प्रस्‍ताव)
दछिना
दटी () / दरी () ना. धागोबाट बनेको ओछ्याउने गुन्द्री (syn: दरी) (sem. dom. 6.5.2.3 - तला)
दतकट्टा (१ २ ३ ४) वि. दाँतले टोक्ने (sem. dom. 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु)
दतगुर (१ २ ४) ना. दाँतको पिलो
दतदुखा (१ ४) ना. तदारुख; दाँत दुखेको (sem. dom. 9.7.1.3 - कुल नामहरू)
दतबिदरा (१ २ ३ ४) / दातबियरा () / दतलाह () वि. दाँत देखाउने (cf: दातमुचकी) (sem. dom. 2.1.1.4 - मुख)
दतबिदरी (१ २) / दाँत देखा () / दतुली () वि. दाँत देखाउने (sem. dom. 2.2 - शरीरको कार्यहरू)