Tharu - Nepali Dictionaryधक-मक (१ २ ३ ४) ना. दोधार (sem. dom. 9.6.3.7 - हिचकिचाहट हुँदा आउने शब्दहरू, 2.5.6.5 - अक्‍क न वक्‍क भएको)
धकक (१ २) क्रि.वि. छिट्टै (syn: चोटै; जल्दी; हाली; पटसिनके)
धकड़ा (१ ४) / सरहिया () ना. साँढे (sem. dom. 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू)
धकधक (१ २ ३ ४) क्रि.वि. मुटुको आवाज; धड्कन (sem. dom. 2.1.8.1 - मुटु)
धकमकाह (१ २ ३) / हिचकिचाह () वि. अनकन गरेर बोल्ने (sem. dom. 3.5.1.1.8 - साधरण हिसाबले बोल्‍नु)
धकमधका () ना. धक्‍का मुक्‍का
धकर (२ ३) / धक्‍कड़ () वि. बलियो; निर्भिक्‍क (syn: बरियार; बलिया; बलियाठ; बलियाँ; दरमच्‍च; मजबुत; मजगुत; तागतवाला; बलगर)
धकल-- () क्रि. धक्‍का दिनु
धकल-- (१ २) / धकिल ( ) क्रि. धकेल्नु; धकाल्नु; ढेस्सिनु (syn: घचेट--) (sem. dom. 1.1.3.1 - बतास, 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु)
धकलाधकली (१ २ ३ ४) ना. ठेलमठेल; धकेला-धकेल (sem. dom. 4.8.3 - लडाइँ) वि. ठेस्सिएको (sem. dom. 4.8.3 - लडाइँ)
धकादे-- (२ ३ ४) / धकादहै () क्रि. धक्‍का दिनु (syn: धकिया--)
धकामुकी (१ २ ३ ४) ना. धक्‍का मुक्‍का (sem. dom. 4.8.2 - लडाइँ गर्नु, 4.8.3 - लडाइँ)
धकिया-- (१ २ ४) / धकिल ( ) क्रि. धक्‍का दिनु (syn: धकादे--) (sem. dom. 7.3.3.5 - खेद्‌नु)
धकिला-धकली () ना. ठेलमठेल
धकेल-- (१ २ ४) / धकिल () क्रि. ठेल्नु; घचेट्नु; जोडले धकेल्नु (sem. dom. 7.3.2.9 - घचेट्‌नु, ठेल्‍नु, 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु)
धक्‍का-मुक्‍का (१ २ ३ ४) ना. धक्‍का मुक्‍का (sem. dom. 4.8.3 - लडाइँ)
धगा (२ ३ ४) / सुत () ना. धागो (sem. dom. 6.6.4.1 - धागो, 2.6.3.5 - जन्‍माउन मद्दत गर्नु)
धजा (२ ३ ४) / धुजा () ना. ध्वजा (sem. dom. 1.4.2 - वस्‍तुको आत्‍मा)
धड़फड़ (१ ३ ४) / धडफराइ () क्रि.वि. हतार हतार गरी बोल्ने (sem. dom. 7.2.2.8 - अगाडि र पछाडि चल्‍नु)
धड्कन (१ २ ३ ४) ना. धड्कन (sem. dom. 2.1.8.1 - मुटु)
धत! (१ ३ ४) / धैततेरिका ( ) / धैत () वि.वो. धत्!; ऐ!; धत्तेरिका! (sem. dom. 8.3.8.2 - महिमा, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु)
धतपत () / धतपद () क्रि.वि. हतार हतार (syn: हबर-दबर; हरबर-सरबर; हतार-पतार; तड़फड़; अउताएल; आतुर; खोहाइ-खोहाइ; घवराहट; हतार; हतपत) (sem. dom. 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु, 6.1.2.6 - तयारी, 3.4.2.2.2 - लाज मान्नु)
धतैरी () वि.वो. धत्तेरि
धत्‌ (१ २ ३) वि.वो. हत्तेरी! (sem. dom. 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक)
धत्‌तरी! (१ २ ३) वि.वो. भइ देखाउने शब्द; धत्तेरि! (sem. dom. 8.3.8.2 - महिमा)