Tharu - Nepali Dictionary() / नो () / नव () / नौ ( ) सङ्. नौ (sem. dom. 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू)
नइ--- (१ २ ३) / नअ- () prep न-; होइन (sem. dom. 9.2.9.3 - व्युत्पादक प्रत्ययहरू)
नककटा (१ २ ३ ४) वि. नाक काटिएको (sem. dom. 2.5.3.1 - अङ्गछेदन गर्नु)
नकढोङ्‍गा (१ ४) ना. लामो नाक भएको
नकथेपचा (१ २ ४) / नकचेप्‍टा () / नकथेपा ( ) वि. थेप्चो नाक भएको (sem. dom. 2.1.1.3 - नाक)
नकधुन्ना (२ ३) / नकबज्‍ना () / नकहा () / नकबोलिया () वि. नाके बोली (sem. dom. 3.5.1.1.8 - साधरण हिसाबले बोल्‍नु)
नकनी () ना. नाथ्रो (syn: नथुनी) (sem. dom. 2.1.1.3 - नाक)
नकफलका (१ २ ३ ४) / नकफेटरा () वि. नाकको प्वाल ठुलो बनाएको (sem. dom. 2.1.1.3 - नाक)
नकबजना () / नकियाह () ना. नाकेस्‍वर
नकली (१ २ ३ ४) / नकल () वि. नक्‍कली (sem. dom. 6.8.9 - आर्थिक कामहरू बेइमान गर्नु, 8.1.5.8 - दुरुस्‍त, 8.3.5.5 - अनुकरण गर्नु, 6 - काम र पेशा, 3.4.1.1.5 - ढाँचा बढाउने (नक्कल पार्ने))
नकलोला (१ २ ३ ४) ना. नाकको टुप्पो (sem. dom. 2.1.1.3 - नाक)
नकलोली (१ २ ३ ४) ना. नाकको टुप्पो (महिलाको लागी) (sem. dom. 2.1.1.3 - नाक)
नकसा (१ २ ३ ४) ना. नक्सा (sem. dom. 7.2.4.8 - नक्‍सा, 1.2 - संसार, 7.5.5 - व्‍यवस्‍था)
नकोच-- (३ ४) क्रि. चिमोट्नु; चिम्टिनु (syn: चिमटिकाट--; खोट--; चिँमठ--; चुटिकाट--; बिठुवा--)
नक्‍कल (१ २ ३ ४) ना. नक्‍कल (sem. dom. 6.1.7 - कृतिम)
नगद (१ २ ३ ४) ना. नगद; नगदी (sem. dom. 6.8.4.1 - किन्‍नु, 6.8.6 - पैसा)
नगर (१ २ ४) ना. नगर (sem. dom. 6.5.1.1 - घर)
नगरकोट (१ २ ३ ४) ना. नगरकोट (sem. dom. 9.7.2 - ठाउँको नामहरू)
नगरपालिका (१ २ ३ ४) ना. नगरपालिका (sem. dom. 6.8.8 - कर, 4.6.7.2 - सहर)
नङ (१ २) ना. ल्वाङ (syn: लङ) (sem. dom. 5.2.1.2.2 - ओखल र ढिकीमा पिस्‍नु)
नङगरिया तरा () / लमपुछुवा तरा ( ) / लमपोसबा तारा () ना. लाम्पुछ्रे तारा (sem. dom. 1.1.1.3 - ग्रह)
नङट () / नङटा ( ) / लङटा () वि. बदमास (sem. dom. 4.3.4.6.1 - बिग्रनु)
नङटघोरा (१ २ ४) / नङटघोड़ा ( ) / लङटघोरा () वि. नाङ्गो (sem. dom. 2.6.2.3 - अनैतिक यौन सम्‍बन्‍ध)
नङटघोरे (१ २ ३) वि. निर्वस्त्र (sem. dom. 5.3.8 - नाङ्गो)
नङटे (१ २) / नाङटे ( ) वि. नाङ्गो; नाङगो (sem. dom. 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर, 5.3.8 - नाङ्गो)