Tharu - Nepali Dictionaryमइन्‌जनदेवान्‌ (१ २) / देवान्‌ () / भोजैता () / मन्जनदेवान () ना. भोजमा सबै थोक मिलाउने व्यक्ति (sem. dom. 9.4.2.1 - सक्‍नु)
मइल (१ २ ३ ४) / मयल () ना. मयल (sem. dom. 1.2.2.1 - माटो, मैला)
मकइ (२ ३ ४) ना. मकै (sem. dom. 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम)
मकरा () / मौंकरा () / मकुरा () / मकरा () ना. माकुरो
मकरा (१ ३ ४) / मोकरा () ना. माकुरो (sem. dom. 1.6.1.8 - माकुरा)
मका-- (१ २ ३ ४) क्रि. मकिनु (sem. dom. 8.3.7.8.1 - खिया)
मकाइ () / मकइ ( ) / मकै () ना. मकै (sem. dom. 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना, 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट, 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु, 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा, 6.2.9 - खेतीयोग्य जमिन, 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम)
मकालु (१ २ ३ ४) ना. मकालु (sem. dom. 9.7.2.7 - हिमालका नामहरू)
मकुना () ना. पुरुष हात्ती
मकुनी () ना. महिला हात्ती
मकुवयाल () / मकुवाएल ( ) / भकुवाएल () वि. टोलाएको (syn: भकुवा) (sem. dom. 2.2 - शरीरको कार्यहरू)
मक्‍याइ () / मकाएल () वि. कमजोर; कुहिएको (sem. dom. 8.3.6.1 - बलियो, काफर)
मक्‍सद (१ २ ४) ना. उद्देश्‍य; इच्‍छा
मख (१ २ ३) / मक्ख () क्रि.वि. मक्ख (sem. dom. 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु)
मखान (१ २ ३) ना. पानीमा पाइने काँडेदार लहरे झार; मखान (sem. dom. 1.5.1 - रूख)
मखिचुस (१ २ ३ ४) वि. खर्च नगर्ने; कन्जुस (syn: कनजुस) (sem. dom. 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु)
मखिया (१ २) / मखी ( ) ना. तोरीको फुलमा रमाउने साना-सानो कालो कीरा (sem. dom. 1.6.1.7 - किरा-फट्याङ्‌ग्रा)
मखे () / दिसा ( ) / पखे () क्रि.वि. तिर (sem. dom. 8.3.5.2.6 - उल्टो)
मग (१ २ ३ ४) / जग () ना. जग (sem. dom. 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 5.1 - घरायसी समानहरू, 5.6.4 - लुगा धुनु)
मगन (१ २ ३ ४) वि. मस्त भएर (sem. dom. 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु)
मंगनिबिहा (१ २ ३) / बियाह () ना. माग्ने विवाह (sem. dom. 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु)
मंगनी देबी (२ ३ ४) ना. मानिसको नाम; मगनी देवी (sem. dom. 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू) मगनी
मगमग (१ २ ३) / गम्‍कौवा () वि. मगमग; बास्‍ना (syn: मगमगिया; गमगम) (sem. dom. 2.3.4 - बास्‍ना)
मगमगिया (१ २ ३) वि. सुगन्धित; मगमग (syn: मगमग; गमगम) (sem. dom. 5.4.5 - जिउमा तेलले मालिस गर्नु)
मंगल (१ २ ३) / माङर () ना. मङ्गल (sem. dom. 9.7.2.5 - स्‍वर्गीय भागका नामहरू, 1.1.1.3 - ग्रह)