Tharu - Nepali Dictionaryयइसेनिक (१ २) / इसे निमन () वि. यो भन्दा राम्रो (sem. dom. 2.3.1.8 - रुपरंग)
यकिन (१ २ ३ ४) ना. ठोकुवा; पक्‍का
यते (१ २ ३) / येते ( ) / इते () / एतेया () / एतेया () / एते () क्रि.वि. यता; यहाँ; यता (syn: अते; इमहर; याह; येने; एनैभरा) (sem. dom. 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 2.3.1.4 - देखाउनु, देखोस्, 7.2.3.1 - टाढा चल्‍नु, 7.2.3.2.1 - आउनु, 9.6.3.5 - परिचयात्मक र ब्‍याख्‍यात्‍मक उपवाक्यहरूका चिन्हकहरू)
यते-ओते (१ २ ३) / एनेओने ( ) / इहाँउहाँ () क्रि.वि. यता उता (sem. dom. 9.1.4 - सामान्‍य विशेषणहरू, 2.3.1.1 - हेर्नु)
यतेवते (१ २ ३ ४) / इहाँउहाँ () क्रि.वि. यहाँ वहाँ (sem. dom. 8.5.1 - यहाँ, त्यहाँ)
यथारथ (१ २ ३ ४) ना. यथार्थ; सत्य कुरा (sem. dom. 4.7.9.1 - निष्‍पक्ष, 6.1.7 - कृतिम)
यथोचित (१ २ ३ ४) वि. यथोचित; उचित (sem. dom. 9.6.2.5 - कारण)
यनतर (१ २ ३ ४) ना. यन्त्र
यना-ओना (१ २ ३) क्रि.वि. यताउता (syn: यने-वोने; ढुनमुन; चुकुर-भुकुर; एने-ओने; इमहर-उमहर; इधर-उधर) (sem. dom. 9.1.4 - सामान्‍य विशेषणहरू)
यने-वोने (१ २ ३ ४) क्रि.वि. यताउता (syn: यना-ओना; ढुनमुन; चुकुर-भुकुर; एने-ओने; इमहर-उमहर; इधर-उधर) (sem. dom. 4.7.9.4 - भेद, अन्‍याय हुनु)
यनेओने (२ ४) / एतेओते ( ) क्रि.वि. यता-उता (sem. dom. 2.3.1.1 - हेर्नु)
यम (१ २ ३ ४) ना. यम; भगवानको नाम (sem. dom. 1.1.1.3 - ग्रह)
यरोसेलम (२ ३) ना. यरुसेलम
यहरङे () / यहिनङे () / यहिने () / अइसने () क्रि.वि. यस्तै (sem. dom. 2.3.1.8 - रुपरंग)
याट () / पिटना () / आट () / पिढ़िया () / पाट () ना. लुगा धुन प्रयोग गरिने फल्याक वा ढुङ्गा (sem. dom. 5.6.4 - लुगा धुनु)
यातना (१ २ ३ ४) ना. यातना (sem. dom. 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी)
यातरा (१ २ ३ ४) ना. यात्रा (sem. dom. 9.7.3 - चीजको नाउँ)
यातरी (२ ३ ४) / यातरा () ना. यात्री; यात्रा (sem. dom. 7.2.4.4 - नक्षत्रमा यात्रा गर्नु)
याद (१ ३ ४) ना. फम; समझ (cf: सम्झना)
यादकर-- (१ ३) / याद-- ( ) क्रि. सम्झिनु (sem. dom. 3.3.3.7 - चेतावनी, 2.3.1.1 - हेर्नु)
यादगार (१ २ ३ ४) वि. सम्झने योग्यता (sem. dom. 3.2.6 - सम्‍झनु)
यान () ना. यान; बौध्द धर्मालम्‍वीको प्रचलित सिध्‍दान्‍त
यान (१ २ ३ ४) ना. उड्‍ने यन्‍त्र (sem. dom. 9.2.9.2 - नाम प्रत्ययहरू)
यानतनरिक (१ २ ३) / यान्‍तारिक () ना. यान्त्रिक (sem. dom. 6.7.9 - यन्‍त्र)
यानेकी (१ २ ३) / चाहे () संयो. यद्यपि; अथवा (syn: वा; ; अथबा; ओरे; आर) (sem. dom. 9.6.1.1 - र, पनि, 9.6.3.5 - परिचयात्मक र ब्‍याख्‍यात्‍मक उपवाक्यहरूका चिन्हकहरू)

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >