Tharu - Nepali Dictionaryसउन () ना. साउन (syn: सावन; सन; साउन; सौउन)
सक () / तगरा () ना. शक्ति; तागत (syn: बुता; बल; मजाल; सक्‍ती; सकित)
सक-- (१ २ ३ ४) क्रि. सक्नु (sem. dom. 8.3.7.7.3 - उपयुक्‍त)
सकत (१ २) / सखत () / सकत () / बज्जर () वि. साह्रो (sem. dom. 5.2.3.6 - पेयपदार्थहरू)
सकता () ना. क्षमता (syn: छमता)
सकभर (१ २ ३ ४) क्रि.वि. सायद (sem. dom. 3.3.1.1 - उदेश्‍य, लक्ष्‍य)
सकरकन (१ २) / कनलुवा () ना. सखरखण्ड (syn: अलहुवा; सुथनी; केसौर) (sem. dom. 5.2.3.1.5 - जराहरूबाट खाना)
सकरकन () ना. सिमल तरुल
सकरता () ना. सामर्थ्य (syn: सगरता; सकवा)
सकरनी () / चुरैल ( ) ना. चुडेल (sem. dom. 2.6.6.8 - मृत्‍यु पछिको जीवन)
संकलपित (१ २ ३ ४) वि. सङ्‍कल्पित (sem. dom. 3.3.1.6 - संकल्‍प)
संकल्प (२ ३ ४) ना. सङ्‍कल्प (sem. dom. 3.3.1.6 - संकल्‍प)
सकवा () ना. सामर्थ्य (syn: सगरता; सकरता)
सकसक (१ २ ३) क्रि.वि. छटपटी (sem. dom. 2.2.1 - सास)
संका (१ २ ३ ४) ना. शंका (sem. dom. 4.9.9 - अधार्मिक, 3.4.1.5 - आत्‍मविश्‍वास)
संकार (२ ३ ४) ना. संस्कार (cf: सँस्कार) (sem. dom. 2.6.4.7 - संस्‍कार)
सकारातमक (१ २ ३ ४) वि. सकारात्मक (sem. dom. 9.4.4.1 - निश्‍चय, पक्‍का)
सकालै () क्रि.वि. बिहानै (syn: सबेरे) (sem. dom. 8.4.1.2.3 - दिनको समय, 8.4.1.2.1 - रात)
संकास्पद (१ २ ३ ४) वि. शङ्‍कास्पद (sem. dom. 4.7.5.2 - शङ्का गर्नु)
सकित () ना. शक्ति; बल (syn: बुता; बल; मजाल; सक्‍ती; सक)
सकुवा (१ २) ना. बरण्डा अगाडिको टाटी
सकेत (१ २ ३ ४) वि. साँगुरो (cf: साँकर) (sem. dom. 8.2.4.1 - संकुचित)
संकेत (१ २ ३ ४) क्रि.वि. सङ्‍केत
सकैवला (२ ३) / सकेवाला () ना. सक्ने व्यक्ति
संकोच (१ २ ३ ४) ना. सङ्‍कोच (sem. dom. 9.4.4.5 - अनिश्‍चित)