थाम-- (१ २ ३ ४) क्रि. रोक्नु (sem. dom. 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य) क्रि. पर्खनु (syn: रुक--; थम--; ठहर--; अगोड़--; परख--; ओगर--) (sem. dom. 7.4.5.1 - केही वस्‍तु छोड्‌नु, 7.2.7.3 - पर्खनु)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *