जमिन (१ २ ३ ४) ना. जमिन; जग्गा; भुइँ; खुवाइ (syn: जग्गा) (sem. dom. 1.6.5 - पशुको घरहरू, 6.8.1.2 - धनी, 1.2.1 - जमिन)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *