आतुर (नेपाली आगन्तुक शब्द) क्रि.वि. आतुर; हतार (syn: हबर-दबर; हरबर-सरबर; हतार-पतार; धतपत; तड़फड़; अउताएल; खोहाइ-खोहाइ; घवराहट; हतार; हतपत) (sem. dom. 3.4.1.4.1 - उत्तेजित)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *