पहले (१ २ ३) / पैहले () / पहिलही () / पहिला () / पहिले ( ) क्रि.वि. पहिले; अगाडि (syn: पैहिनिए; पहिने; पैहने; syn: अगा; आगु; अगारी; अगे; ऐगला; अगिला) (sem. dom. 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु, 8.4.6.2 - अतीत, 7.2.5.1 - पहिले जानु)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *