उगहैन (१ २) / उबहन ( ) ना. डोरी; इनारबाट पानी भर्नुको लागि प्रयोग गर्ने डोरी (syn: घुरी; हयौ; डोइर; जउँर; हथक; राइस)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *