रुखर () वि. सुक्खा (syn: ठनक; ठनठन; रुख; सुखरुख) वि. टर्रो (syn: अकसा; टाङ्गा; तमटम; बोदसरहा)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *