राइस (२ ४) / रास () / रसरी ( ) ना. गोरु गाडा जोत्ने बेलामा गोरुको घाँटीमा बाँधिएको लामो डोरी (syn: घुरी; हयौ; डोइर; जउँर; हथक; उगहैन) (sem. dom. 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *