हतार-पतार (१ २ ३ ४) / हतर-पतर ( ) क्रि.वि. हतार-हतार; हतार; छिटो छिटो (syn: हबर-दबर; हरबर-सरबर; धतपत; तड़फड़; अउताएल; आतुर; खोहाइ-खोहाइ; घवराहट; हतार; हतपत) (sem. dom. 8.4.8.1 - छिटो, 2.3.1.1 - हेर्नु, 3.4.2.2.2 - लाज मान्नु)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *