Search results for "aba"

aba lo kuaba /ku- n father

abaŋgi abaŋgina mod maybe, perhaps, or

kabaticanit lo, na kabaticak ka--anit/-ak vn.actr baptist, baptiser (batic baptise)

kalaba na kalabani /-ni Bw (Bari) n dish

taba na tabani /-ni n tobacco

pa /a/ v leave, abandon