Search results for "adiba"

adiba mod immediate, quickly (Bw wulek)

wulek Bw (Bari) Mundari: adiba immediate, quickly mod quickly