Search results for "cek"

ackerico lo, na aceker -co/ Bw (Arabic) Mundari: gilaco n soldier

cek pl. of ŋuri

cekele na cekeleni /-ni n shekels

cekune mod like these

ŋuri lo, na cek n person

ŋuri lu rüö lo, na cek kulu rüök n human being (lit. person who is black)

picek na picekan /-an Bw (Bari) n 1fire 2gun powder