Search results for "jin"

jin /n v sit, set, happen

jïn /n/ v start, begin

lüjïntë lo, na lüjïn -te/ Bw (Bari) Mundari: luwanco n wild dog, wolf

ŋöjïnöco na ŋöjïnönï -co/-ni n picture, quality

ro, rojin kune n.pl word, matter

kiꞌo lo üjïn n boat

köjï2 na köjïnö /-nä n town, cattle camp

ŋo2 lo, na ŋojin /-jin n thing

toron2 toronni, toronjin /-i, -jin n sin, bad action (luron bad)

ya2 kune yajin /-jin n.pl wine

yöbü na yöbüjïn Bw (Bari) n desert

ꞌbükü küꞌbüjïn Bw (Bari) Mundari: küꞌü n shield

ꞌdioŋ lo, na ꞌdijin n dog