Search results for "jok"

jet2 na jokia n 1stomach, belly, womb 2pregnancy 3container used for measuring dry goods

jok /k/ v beat, hit joket

jokan /k/ -an v hit something down

joket na joketti -et/-etti vn.actn beating stick (jok beat, hit)

mïjï lo, na mïjok /-ok n mouse

tobok lo, na kojok n calf, heifer, young cow