Search results for "loŋ"

koloŋ na n sun

loloŋ mod today

loŋ /ŋ/ v 1make somthing around 2wander

loŋe1 lo loŋio /-o n news

loŋe2 lo loŋeni /-ni Bw (Bari) n word

loŋuꞌyum lo loŋuꞌyuman /-an n heel

lüküölöŋ kulu küölöŋöt Bw (Bari) Mundari: lüŋölök adj.m bent

nüküölöŋ kunu küölöŋöt Bw (Bari) Mundari: nüŋölök adj.f bent

oloŋ /ŋ/ v stay, remain, be

oloŋe /ŋ/ -e v comes to exist

oloŋgiri con.a while (lit remain going)