Search results for "mor"

kadi momoret na kadicik momoretti /-cik n synagogue (lit. house of meeting)

kamomoranit lo, na kamomorak ka--anit/-ak vn.actr collector (mor join, meet, accompany)

kömörï na kam -ärï/ n fish

lomore na lomoriot /-ot n inheritance, land or profit given to grown child tolomerian

lümöröŋ kulu möröŋök adj.m beautiful

momoret na momoretti -et/-etti vn.actn meeting place, council, synagogue (mor join, meet, accompany)

mor /r/ v join, meet, accompany kamomoranit momoret moret tomoret

mör /r/ v try, test

moret na moretti -et/-etti vn.actn 1group of people or animals 2meeting (mor join, meet, accompany)

mörï na mörïöt /-at n debt

morïnyco lo morïny -co/ n finger

morïnyët lo Bw (Bari) Mundari: morïnyco n finger

morogo na morogoni /-ni n tent

nümöröŋ kunu möröŋök adj.f beautiful

tomoret na tomoretti -et/-etti vn.actn covenant (mor join, meet, accompany)

icana con.b as, moreover (Bw kudiakan)

kudiakan Bw (Bari) Mundari: icana as, moreover con.b as, moreover

kuwaran mod tomorrow, next day (lit. at daybreak, morning)

laŋgu /ŋ/ -ju v be more than

tiŋtiŋ mod early in the morning

tïrönco dïyët na tïrön dïyëttï -co/ n armor (lit. thing of fighting)

wet ? con.m and (combines the words of numbers that have more than two digits)