Search results for "oꞌoro"

doꞌoro /o/ v sleep dorowet

oꞌoro /o/ v (Bishop) bless (pastor)

ꞌdoꞌoro /o/ v fall, come down toꞌdorowet

dorowet na dorowetti -et/-etti vn.actn bed, mat (doꞌoro sleep)

toꞌdorowet na toꞌdorowetti -et/-etti vn.actn falling (ꞌdoꞌoro fall, come down)