Search results for "riŋ"

mariŋ na mariŋi /-i n wall, fence

riŋ /ŋ/ v rebuke riŋet

riŋet lo, na riŋetti -et/-etti vn.actn punishment (riŋ rebuke)

rïŋgüöŋ na rïŋgüöŋön /-an Bw (Bari) Mundari: rïdëkët n trap

rïŋït na rïŋïtön /-an n power

riŋun /ŋ/ -un v take by force