Search results for "wac"

kawacaco lo, na kawacak ka–anit/-ak vn.actr person discussing, quarrelling (wac answer, respond, argue)

kawawacanit lo, na kawawacak ka--anit/-ak vn.actr quarreler (wac answer, respond, argue)

wac /s/ v answer, respond, argue kawacaco kawawacanit wacet

wacakaco na wacaka -co/ Bw (Arabic) Mundari: lotco n dirt

wacan /s/ v stop raining

wacet na wacetti -et/-etti vn.actn reply, response (wac answer, respond, argue)