Search results for "yar"

anyar con.a in order that, so that

kanyaranit lo, na kanyarak ka--anit/-ak vn.actr lover (nyar love, want)

kunyar /r/ Bw (Bari) Mundari: v warn

nyar /r/ v love, want kanyaranit

nyarat /t/ Bw (Bari) Mundari: nyar v love

reyara /e/ -ara v spread out, (people) divide themselves

yar /r/ v prepare, make, label

yaru lo, na yaruni /-ni n hippo