pe3 /e/ v 1show, reveal pekin peyet 2shoot (with gun)