bolo /l/ -o v identify, recognize boliyet bolowet tobola bolet