yuk /k/ v graze (animals) , watch, care for kayukunit yuket