Mundari - English


ꞌd


ꞌdioŋ lo, na ꞌdijin n dog
ꞌdir na ꞌdirin /-in n valley
ꞌdïk /k/ v 1be early 2be small
ꞌdïkün /k/ -un v (black heavy clouds ready to rain) be stormy
ꞌdïrïco na ꞌdïrï -co/ n unmarried girl, virgin
ꞌdïrö na ꞌdïrönï /-ni n place of waste away from house
ꞌdïrön /r/ -an v drown, sink
ꞌdok /k/ v carry, lift, bring, take ꞌdoket kaꞌdokanit
ꞌdoket na ꞌdoketti -et/-etti Bw (Bari) Mundari: gonyet vn.actn offering
ꞌdoko /k/ -o v be carried by water current, flow
ꞌdorowet ꞌdorowetti /o/ -oro v break law (adultry), fail, fall
ꞌdot /t/ v remove, end ꞌdütët
ꞌdoꞌoro /o/ v fall, come down toꞌdorowet
ꞌdöꞌdöjü /ꞌd/ -aju v mock, despise
ꞌdöpüt lo, na ꞌdöpütön /-an n gazelle type
ꞌdu /u/ v (dice) fall, result
ꞌdukunde /k/ -unde v hold, carry kaꞌdukanit toꞌdukin
ꞌdulu /l/ -u v pile up, stack one on top of another
ꞌdumun /m/ -un v pick up, take away kaꞌduꞌdumanit
ꞌdüddö /t/ -ja v (war) ends, finish
ꞌdük /k/ v lift up, build
ꞌdükïn /n/ v land, perch, fall down, squat
ꞌdüm /m/ v collect, take
ꞌdüŋ /ŋ/ v cut ꞌdüŋët1 ꞌdüŋët2 kaꞌdüŋönït
ꞌdüŋët1 na ꞌdüŋëttï -et/-etti vn.actn 1descendant, head of family 2knife (ꞌdüŋ cut)