Mundari - English


ꞌd


ꞌdüŋët2 na ꞌdüŋëttï -et/-etti vn.actn judgement (ꞌdüŋ cut)
ꞌdüŋït lo, na ꞌdüŋïtön /-an n group, herd (cows)
ꞌdüŋö /ŋ/ -a v 1butcher, slaughter 2condem, judge
ꞌdüŋün /ŋ/ -un v take by cutting
ꞌdüründö /r/ Bw (Bari) Mundari: wowun v sprout, (plant) comes up out of ground
ꞌdütët na ꞌdütëttï -et/-etti vn.actn end, bottom, last (ꞌdot remove, end)