Mundari - English


t


tübörün /r/ to–ün v buy (bör buy)
tük /k/ v tell, relay message
tüküörïön na tüküörïöni /-i n wealth, riches (küörönït 1 rich person)
tüküörïöndü /n/ -jiri v make rich (küwörö 2 be rich, be famous)
tülö /l/ -a v shine, light
tülöjü /l/ -aju v go
tülöndü /l/ -andu v (water) spills out, appear, enter
tülü lo tülüöt /-at n ax
tülündë /l/ -unde v come
tümërokon na tümërokonï /-i n hatred, enmity (merokco enemy)
tümünït lo, na tomok -ünït/-ok n 1slave, servant 2prisoner
tünök /k/ v breast feed (nök nurse, suck milk from breasts)
tünyö /ny/ -a v feed (nyö eat)
tüŋ /ŋ/ Bw (Bari) Mundari: duk v finish
tüŋöï /ï/ Bw (Bari) Mundari: toyü increase, be many v increase, be many
tüŋöün /ä/ -un v bring up (ŋöyï increase)
tüör /r/ v be bitter (beer), be sour (mango)
tüpco na tüpön -co/-an Bw (Arabic) n brick
tüpö /a/ v chop
tüpök num.ord tenth (pök1 ten)
tüpürü /r/ tu–un v lay something down (pur1 2 lay, place something)
tür1 lo türön /-an n village, island in river where people live
tür2 /r/ v 1chase 2break down
türïöŋ /ŋ/ tu- v surprise (rïöŋ be surprised, amazed)
türümbïlï lo türümbïlïnï /-ni n vehicle