Search results for "Eye"

nabiin [na'biin] n eye ai (sem. domains: 2.1.1.1 - Eye.) nabiinaguro , nabiinmɨndak , yaŋabiin , yaŋabiin
Comments (0)

 

nabiinaguro [na'biinaguro] (nabiin, aguro) blind (sem. domains: 2.3.1 - See, 2.1.1.1 - Eye.)
Comments (0)

 

nabiinmɨndak [na'biinmɨn'dak] (nabiin) n eyebrow (sem. domains: 2.1.1.1 - Eye.)
Comments (0)