Murik - English


a
b
d
e
g
i
j
k
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y

k


k- v : Tns FUT
kabaŋk [ka'baŋk] n oyster (sem. domains: 1.6.1.9 - Small animals.)
kabosan [kabo'san] n yam (sem. domains: 5.2.3.1.3 - Food from vegetables.)
kabrii vt pull (sem. domains: 7.3.2.8 - Pull.)
kabwar n calophyllum (sem. domains: 1.5 - Plant.)
kaii v shout (sem. domains: 3.5.1.1.1 - Shout.)
kaiireragat v remove (sem. domains: 7.5.2.4 - Remove, take apart.)
kakar n war spirits (sem. domains: 4.9.2 - Supernatural being, 4.8.3 - War.)
kakasako adj dry (sem. domains: 1.3.3.1 - Dry.)
kakatɨkɨm vi be dry (sem. domains: 1.3.3.1 - Dry.)
kakawiaro v lie
kakawii [ka'kawii] lie
kaketak loc left (hand) ant: nagonak. (sem. domains: 8.5.2.3 - Right, left.)
kakii n aunt (sem. domains: 4.1.9.1.6 - Uncle, aunt.)
kakiinump [ka'kiinump] n fruit (short lala) syn: pwakiin 1, nabyɨpon. (sem. domains: 5.2.3.1.2 - Food from fruit.)
kakrao [ka'krao] dried (sem. domains: 1.3.3.1 - Dry.)
kakrep₂ [ka'krep] (kakrep) n cockatoo (sem. domains: 1.6.1.2 - Bird.)
kakrep₁ col white (sem. domains: 8.3.3.3.1 - White.) kakrep
kakriib [ka'kriib] n scabies (sem. domains: 2.5.2.2 - Skin disease.)
kam kambatak
kambatak (kam, batak) n head het (sem. domains: 2.1.1 - Head.) gaykambatak
kamiin n fish (sem. domains: 1.6.1.5 - Fish.)
kandimbwaŋ n 1male spirits whose images are carved in wood (sem. domains: 4.9.2 - Supernatural being.) 2carving (sem. domains: 6.6.5.3 - Sculpture.)
kankɨmpwap n victory leaves Taetsia Fructicosa
kaŋar n Tahitian chestnut (sem. domains: 1.5 - Plant.)