Browse Nafaanra - English

A
B
C
D
E
Ɛ
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ŋ
O
Ɔ
P
R
S
T
U
V
W
Y
Z

N


nyutnamnflattery; literally a sweet mouthPe paaraa, na nyutnam wru na leele mblɛ pe n sisam chin kre fana.They talk with flattery and deceive people who don't understand their evil.
nyutnamfunnsweet mouthed peopleO Tafun, nyutnamfɛɛnlɛ pre na kekpɔɛ yofɛɛnlɛ pre wɔ wa.Our Lord, keep the flatters and braggers away from us.
nyutnamunflatteryLeele kro kala fnɛ pe tnifɛɛnlɛ pan, nyutnamu na jawala shiin shiin ni pe paara.Everyone is lying to his neighbour using flattery and deception.
nyutɔŋgɔncover or lidE ki nyutɔŋgɔ kre tɛɛ e ki tɔ.You close it with the lid.
nyuu1neagleNyuu wre ŋulo pre ka peii.The eagle eats all the fowls.2adjoverloadedTɔɔlɔfun wre tuuro tio nyuu.The madman's head load is too much.
nyuumancamelNyuuma ja na tuuro tru na bubnɔ wi.A camel can carry a load like an ass.
nyuyoonpromiseNyiɛkpɔɔ nyuyoo ŋga wra yo mu tɛɛ kre, wa ki fɛɛ fio.What God has promised, He can never forget.