†Baadiidgubáːdíːd́ɡúBaga, Koka, Niamtougouh. ku/–BadidougouVar.Baadeedgo