Nawuri


a
b
ɔ
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɩ
k
l
m
n
ŋ
o
p
r
s
-
t
w
y

y


yaasɛvspreadAsɩn mʋ ɩ yaasɛ loo kadɛ tɔ katɩnkʋma.The matter has spread in the whole town.Yaasɛ akyenbee mʋ fata kasɛ.Spread the corn and dry it on the grounPersonal InteractionManipulation
yawadaborrowed word from TwinThursdayTime
yawʋ-kigyi1vprocess of tradeYawʋ-kigyi ɩ yɛgɛ nɩɩ asa bɛɛ nyɛ afulee.The process of trading lets people get money.Cash Economybuying and selling
yɔɔv1reduce quantity2slacken
yɔɔlɩgɛnfish (type of)PlantAnimals and Plants
yɔgɔlɛvloosen
yɔlɔgɛvgrow weakBodily functions
yɔlɩganelectric fishAnimals wild
1prothatItiri fɛɛ ba kaapʋ nbii yɛ ba bɩɩla.It's important that you teach the children that they should study.Logic
2connandKirisitofa maa Dɛrɩkɩ yɛ Gyɛkɔbʋ ba gyɛ transilata abi nɩn.Christopher, Derick and Jacob are translators.Logic
3ndivine moneyReligion
4vsharpenFan yɛ fanɛ ɩkpakyaa kɛ a naa ŋɛlɛ iyuu.Sharpen your catlasses so that we can go and cut trees.Manipulation
5vsayKofi yɛ mɩnɛ?What does Kofi say?
yɛɛrɛvshrinkAyu mʋnɩ an taa yɩla obu to mʋ yɛɛrɛ lʋwɛ.The amount of guinea corn that wew had in the hut has shrunk.Existence
yɛgɛ1v1relieveMʋ kɩlɔ mʋ yɛgɛ mʋ.He was relieved of his pain.HealthManipulation2halt"Yɛgɛ keluu mʋ.""Halt the fight."3stopBa yɛgɛ bɔɔla kɩda.They stopped playing the ball.TimeManipulation4releaseSaŋɛ kabwɩ mʋ yɛgɛ lɩɩ ɔfa mʋ sʋ.Release the goat from the rope.Manipulation5leaveƆ yɛgɛ mʋ ka kyɛrɛ.He left his wife for a long timel.
yɛgɛ2connwhileƐɛ dɩŋa yɛgɛ ee bɩɩ ɩɩʋn.While he is cooking he is singing.Time
yɛgɛ3vletƆ kan ɔ man kyula mʋ yɛgɛ mʋ ɔnatɛ.If he/she doesn't agree, let him/her go.Logic
yɛgɛɛndisease (type of) found in women before the monthly periodHealth
yɛlagavadmireEmotion
yɛlagɛ1vspread (e.g. disease)Kpantɛ wʋlɩsa mʋ yɛlagɛ loo ɔsʋwʋʋlɛ tɔ.AIDS has spread throughout the whole country.Health
yɛlagɛ2vbe broad
yɛrɩganbird (type of)AnimalAnimals and Plants
yii1vestablishManipulation
yii2vstabPersonal Interaction
yɩlavset downLɩɩ kapuli mʋ maa bugya gaa sʋ mʋ ɔ taa kɩmʋ yɩla.Because the pot was too hot she had to set it down.Manipulation

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >