adawʋadjcreativeƆpɔyɩpʋ mʋ sʋ adawʋ, ɛɛ taalɛ ɛɛ pɔyɩ alan kʋkwɩɩ kʋkwɩɩ yɛ ɩ laapa kʋkwɩɩ kʋkwɩɩ.The builder is creative, he can build different pots and dishes.