saŋa kʋ1advsometimesSaŋa kʋ n natɛ nɩn n kpe ɔfɩsɛ tɔ.Sometimes I walk to the officeTime2nsome timeƆ daa ɔ bʋ nfɩɩ saŋa kʋ.He was here for some time.Time