saamʋ1adv1when (short for saŋa mʋ - "the time")Saamʋ nɩɩ mɛ ɔbɩlɩsa sa mɛ afulee mʋ nɩɩ n sɔɔ agyɩtɔ.When my boss gave me money, I bought food.Communication2thenBa kan sun mɛ mʋ, saamʋ n nyɛ taa moto mʋ dii.If they send me, then I will get the chance to ride.