patapopata-po, pata-poonaxemachadopatapo taak-rare amihathe axe is there on the floorpatapo amiha raa hõwãpatapo takɨkɨ-rare amihathe axe is there on the ground the axe is there (near you) on the ground