komokomo1under, belowabaixo, debaixoantherɨ2buttock (sg.)komo; komokbuttock (sb.); buttocks2.1Body