simossimos, simosicfamokhesiksimosiinal. nounstomachestômagowhpiritxai 12.1Body