Search results for "Petits animaux"

bʋbsrɛ ʋ́-ɛ́nespèce de verkind of worm1.6.1.9Petits animauxSmall animalsbʋbsa
Comments (0)

 

duure ú-énchenillecaterpillar1.6.1.9Petits animauxSmall animals
duure

Comments (0)

 

kãntãngũule ã́-ã́-ṹ-éniulemillipede1.6.1.9Petits animauxSmall animalskãntãngũula
kãntãngũule

Comments (0)

 

kãntãnwɩglɛ ã́-ã́-ɩ́-ɛ́nescargotsnail1.6.1.9Petits animauxSmall animalskãntãnwɩgla
kãntãnwɩglɛ

kãntãnwɩgl-pɔkɔ der.ncoquille d'escargotncoquille d'escargot
Comments (0)

 

kãntĩa ã̀-ĩ̀-ànascaris (parasite)roundworm1.6.1.9Petits animauxSmall animalskãntĩisi
Comments (0)

 

kãnzẽ'eŋa ã́-ẽ́-ánmoule avec sa coquillemould with shell1.6.1.9Petits animauxSmall animalskãnzẽ'esɩ
kãnzẽ'eŋa

Comments (0)

 

kayãnpeele á-ã́-é-énténiatapeworm1.6.1.9Petits animauxSmall animalskayãnpɛɛla
kayãnpeele

Comments (0)

 

nãntãndeelŋo ã́-ã́-é-ónmille-pattes; scolopendremillipede1.6.1.9Petits animauxSmall animalsnãntãndeeno
nãntãndeelŋo

Comments (0)

 

nasaa-zũfo á-á-ṹ-óncrevetteshrimpMacrobrachium sp.1.6.1.9Petits animauxSmall animalsnasaa-zũma
nasaa-zũfo

Comments (0)

 

sakamẽrga á-á-ẽ́-ánver de terre; lombricearthworm1.6.1.9Petits animauxSmall animalssakamẽrsɩ
sakamẽrga

Comments (0)

 

tã'antĩntĩnne ã́-ĩ́-ĩ̀-ènchenillecaterpillar1.6.1.9Petits animauxSmall animalstã'antĩntĩma
tã'antĩntĩnne

Comments (0)

 

tã'aŋatẽŋasõwenne ã́-á-ẽ́...nmille-pattesmillipedes1.6.1.9Petits animauxSmall animals
tã'aŋatẽŋasõwenne

Comments (0)

 

tãmangãlŋa ã́-á-ã́-ánespèce de verkind of worm1.6.1.9Petits animauxSmall animalstãmangãlsɩ
Comments (0)

 

yĩile ĩ́-énver de GuinéeGuinea worm1.6.1.9Petits animauxSmall animals
yĩile

Comments (0)

 

zũnzũte ṹ-ṹ-én1ver; chenilleworm1.6.1.9Petits animauxSmall animals2caterpillarzũnzũa
zũnzũte 1

Comments (0)