Browse English


l


ladderdɔrgɔɔ́-ɔ́nladder6.7Tool
ladlesurga1ù-ánladle6.7Tool
lakekʋl-kãtɛder. ofkʋlganlake1.3Watermõgrɛ 2õ̀-ɛ̀nlake
lambpɩɩlaɩ̀-ànlamb1.6.1.1Mammalpe-bila 2der. ofpesgonlamb
lame personwɔbgaɔ́-ánlame person2Person
lamentfablɛ 2á-ɛ́vlamentder.fablɩgɔ
landtẽŋa1 1ẽ́-ánland1Universe, creationder.tẽn-mĩiŋoder.tẽn-narɛder.tẽndãanader.tẽngãnnɛ
land priesttẽndãanader. oftẽŋa1nland priest2Person
languagetɔgʋm 2der. oftɔgɛ1nlanguageyetɔga 1é-ɔ́-ánlanguage
largezozo'e 1der. ofzo'oge1largeNẽrba zozo'e n wa'am.Beaucoup de gens sont venus.synpãɩ
large spiderpenzeergoé-é-ónlarge spider1.6.1.8Spiders
large spotted Genetpɩɩfɔɩ́-ɔ́nlarge spotted Genet1.6.1.1Mammalder.pɩɩf-mõlga
large uncultivated areaweego 3é-ónlarge uncultivated areader.we-dũŋader.weem
Lark (bird)nangõnnaà-õ̀-ànLark (bird)1.6.1.2Birds
larva of Cock-chafernõrɔɔdɛɛmaṍ-ɔ́-ɛ́-ánlarva of Cock-chafer1.6.1.7Insects
larva of longhorn beetledẽndulleẽ̀-ú-énlarva of longhorn beetle1.6.1.7Insects
lastyuuge 1ú-évlastBẽm n ẽŋɛ tɩ fõn yuuge bɛla?Pourquoi as-tu tardé comme ça?
last thingpɔɔlgɔɔ̀-ɔ̀nlast thingnaa-pɔɔlgɔle dernier mil hâtif
last year2ɛ̀advlast yearDɛa mam bʋrɛ la si.L'année passée j'ai semé du mil.der.dɛtaarɛder.dɛtasʋmtaarɛ
late, ghostkɩ'ɩmaɩ́-ánlate, ghostder.kɩ'ɩn-tẽŋa
laterite soilkõnkʋaõ̀-ʋ́-ánlaterite soil1Universe, creation
latrinesbĩn-deoder. ofbĩnnonlatrines6.5.1.2Types of houses
laughla8à'vlaughBia n la'arɩ.L'enfant rit.der.lɔ'ɔrɔ
laughing dovedawen-mõlgader. ofdawennenlaughing dove
laughterlɔ'ɔrɔ 1der. ofla8nlaughter
launchinglɔbgader. oflobe1nlaunching
lay (egg)lobe2ó-évlay (egg)Nõa la lobrɩ mɛ.La poule pond des oeufs.
lay downgã'arɛ2ã́-ɛ́vlay downA gã'atɩ mɛ.Il se couche.
laying downgã'agader. of1nlaying down
laying down (be)1ã́vbe laying downBia la gã mɛ.L'enfant est couché.der.gã'agader.gã'arɛ1der.gã'argɔ zẽ'a
lazinesszẽyãgrɛẽ́-ã́-ɛ́nlazinessder.zẽyãka
lazy personzẽyãkader. ofzẽyãgrɛnlazy personZẽyãka ɩtɩ la a mẽŋa.Le paresseux fait tort à lui-même. (proverbe).
lead (metal)nõŋɔ2õ̀-ɔ̀nlead (metal)
lead astraytuuge1ù-èvlead astrayA tuuge la sore.Il s'est égaré.der.tuuge2der.tuure
leaderzuudãana 1der. ofzuugonleader2Personnẽŋadãanader. ofnẽŋa1nleader2Personkɛ'ɛmaɛ́-ánleader2Person
leafvõogɔṍ-ɔ́nleaf
lean againstdenteé-évlean againstA dente la tɩa.He leant against a tree.der.dɛla
lean ontike1ì-èvlean onA tike a dasaarɛ.Il s'est appuyé sur son bâton.
leaned againstdɛlader. ofdentevbe leaned against
learnzãsʋm 2ã̀-ʋ̀vlearnder.zãsŋɔ
learn completelyzãŋɛã̀-ɛ̀vlearn completelyA zãŋɛ ninkãrɛ karẽŋrɛ mɛ.Il sait lire le ninkarè.
leathergãnnɛ1 2ã́-ɛ́nleatherder.gãnzapa
leather baggãna tãmpɔkɔder. oftãmpɔkɔnleather bag6.7.7Container
leather banglepolle2ò-énleather bangle5.4Adornment
leather matgõŋɔ2õ̀-ɔ̀nleather matder.gõŋɔ3
leavebasɛ 1à-ɛ̀vleaveBasɛ ẽ sĩm.Leave him alone.der.basɛ tɩder.basgabureù-èvreturn, leaveA bure fõrgra mɛ.He returned and went away.fõrgɛṍ-ɛ́vleaveFõrgɛ kalan!Quitte ce lieu!
leave the waybʋrgɛʋ̀-ɛ̀vleave the wayBʋrgɛ tɩ m tole.Leave the way so that I can pass.der.bʋrga
leaves for sauce (kind of)sãnvãabrɛã́-ã́-ɛ́nkind of leaves for sauceCorchorus tridens1.5.3Grass, herb, vine
leftgɔbgaɔ́-ánleft2.1Bodyder.gɔbga bɔba
left housedaboogoà-ó-ónruin, left house6.5.1.2Types of houses